Ν.4111/2013 ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 2 (ΦΕΚ Α18/25.1.2013)Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή όχι συνταχθείσας διαθήκης από 1.1.2015

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν.4111/2013 είχε παραταθεί μέχρι τις 31.12.2014 η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3082/1954 και κατά συνέπεια μέχρι τις 31.12.2014 δεν ήταν υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης.

Από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δηλαδή από 1.1.2015 είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί το πιστοποιητικό περί ύπαρξης ή όχι διαθήκης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα που συνοδεύουν τη δήλωση φόρου κληρονομιάς. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναμένεται άμεσα η τροποποίηση του νόμου και η εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την υποχρέωση έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού.