Ν 4322/2015 Αρθρο14 παραγραφος 12 ¨παραταση προθεσμιας περι υπαρξεως η μη διαθηκης

ο Νόμος 4322/2015 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015, στο άρθρο 14 παρ. 12 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για τη βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών περί υπάρξεως ή μη διαθήκης για 2 ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Ειδικοτερα«12. Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4111/2013 (Α΄18) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται για δύο ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.».