Γενικές Παρατηρήσεις

Ο Συμβολαιογράφος είναι δημόσιος λειτουργός και αποτελεί τον κύριο μοχλό στο σύστημα της «προληπτικής δικαιοσύνης». Ενεργεί ως ανεξάρτητος αμερόληπτος και αντικειμενικός σύμβουλος όλων των μερών μιάς συναλλαγής και ποτέ υπέρ ενός συγκεκριμένου «πελάτη». Ταυτόχρονα διασφαλίζει το σύννομο της σύμβασης και το δημόσιο συμφέρον. Ασκώντας κατά τον τρόπο αυτό τα καθήκοντα του, με ανεξαρτησία και αμεροληψία συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών αντιδικιών, διενέξεων και αμφισβητήσεων που μπορεί να ανακύψουν στη συναλλαγή. Ο Συμβολαιογράφος υπόκειται σε εισαγγελικό έλεγχο για την εξακρίβωση της τήρησης της νομιμότητας των συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και των διατάξεων που έχουν ταχθεί για την διαφύλαξη του Δημοσίου συμφέροντος.

Η υπηρεσία του Συμβολαιογράφου είναι καθοριστική για την ασφάλεια των συναλλαγών, η συνδρομή του είναι πολύτιμη και σε συνδυασμό με την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών μέσων, των ψηφιακών υπογραφών με τη χρήση του διαδικτύου είναι σε θέση να προασπίσει και τα συμφέροντα του δημοσίου και τα συμφέροντα των συμβαλλομένων ασκώντας το δημόσιο λειτούργημα του στο πλαίσιο του ελευθέριου επαγγέλματος. Οι αρμοδιότητες του στη σύνταξη πράξεων που αποτελούν δημόσια έγγραφα, η εξειδίκευση στα καθήκοντα του, η νομική αρτιότητα, η χρήση από το συμβολαιογράφο της σύγχρονης τεχνολογίας και της ψηφιακής υπογραφής τον καθιστούν έναν ευέλικτο, σύγχρονο δημόσιο λειτουργό.

«το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, χάρη στο συμβουλευτικό ρόλο που παίζει ο κάθε συμβολαιογράφος απέναντι στον πελάτη του, να μένει ένα ανθρωπιστικό λειτούργημα , να είναι ο φάρος ενάντια στους κλυδωνισμούς μέσα στη θάλασσα και στο χάος της νομοθετικής πολυπλοκότητας»
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

«η ηθική ακεραιότητα και η εντιμότητα είναι για το συμβολαιογραφικό λειτούργημα ότι το νερό για τη ζωή» επίτιμος πρόεδρος της διεθνής ένωσης συμβολαιογραφίας Zuan Vallet de Goytisolo

«Τα οφέλη από τη διαμεσολάβηση των συμβολαιογράφων δεν περιορίζονται στο μικροοικονομικό επίπεδο αλλά διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας….»
(Μελέτη VandenBergh και Montagie 2007).