Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74Α/26.3.2014)

Με το άρθρο 2 του Ν.4250/2014 από 1.1.2015 καταργείται μεταξύ άλλων νομικών προσώπων και για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες η υποχρέωση δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ , ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ . Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ , λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.Μ.Η.

Από 1.1.2015 το τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».