Ν.4262/10.5.2014 , άρθρο 44 παράγραφος 3 (Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις) (ΦΕΚ 114Α/10.5.2014)

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4262/10.5.2014 καταργείται η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 . Επομένως ο συμβολαιογράφος δεν έχει πλέον υποχρέωση να προσαρτά στο συμβόλαιο μεταβίβασης τη βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.