Ν.4314/2014 Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 – Τροποποίηση Ν. 3419/2001 (ΦΕΚ Α 265/23.12.2014)

Με το άρθρο 104 του Ν.4314/2014 προστίθεται η παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του Ν. 4072/2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση , δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της ΙΚΕ , καθώς και με τη μετατροπή εταιρείας άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ.