Ν.4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α270/24.12.2014)

Με το άρθρο 90 του Ν.4316/2014 προστίθεται η παράγραφος 33 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής:

«Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31.12.2016». Επομένως ο φόρος υπεραξίας ακινήτων αναστέλλεται μέχρι της 31.12.2016.