Ο ρόλος του Συμβολαιογράφου

Σύμφωνα με το Νόμο 2830/2000 ο συμβολαιογράφος έχει μεταξύ άλλων και τα κατωτέρω αναφερόμενα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 1 Καθήκοντα Συμβολαιογράφων

Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα:

  1. Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά και αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.
  2. Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α’ , καθώς και αντίγραφα των προσαρτημάτων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων.
  3. Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
  4. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιον του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την συναπτόμενη πράξη.
  5. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.

Αρθρο 5 Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου

  1. Ο συμβολαιογράφος οφείλει να απέχει από σύνταξη πράξης που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.
  2. Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντα του ευσυνείδητα και αμερόληπτα. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων οφείλει να εξηγεί στους δικαιοπρακτούντες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που έχουν από τις πράξεις που καταρτίζονται και να διαπιστώνει ότι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών.