Παρουσίαση Νόμου και σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης συμφώνου συμβίωσης