Συμβολαιογραφία και νέες τεχνολογίες

Ο τρόπος άσκησης της σύγχρονης συμβολαιογραφίας είναι άρρηκτα πλέον συνδεδεμένος με την τεχνολογία.

Υπηρεσία Μίας Στάσης

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (one stop shop) . Ο σκοπός της Υπηρεσίας Μίας Στάσης είναι η σύσταση των εταιρειών να εξελίσσεται σε ένα τόπο «μία στάση», με ασφάλεια και ταχύτητα και αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα έτσι ώστε η χώρα μας να καταταχθεί σε καλύτερη θέση στην κλίμακα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.
Ο Συμβολαιογράφος στη σύσταση των εταιρειών ως υπηρεσία μίας Στάσης δρα με τις ιδιότητες του νομικού και παράλληλα του πιστοποιημένου χρήστη σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικό-διαδικτυακό. Ο συμβολαιογράφος ως Υπηρεσία Μίας Στάσης, καλείται ως πιστοποιημένος χρήστης εφοδιασμένος με τα αναγκαία τεχνικά μέσα να διαχειριστεί τη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή.

Είναι αποκλειστικός διαχειριστής της σύστασης των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και διαχειριστής όλων των λοιπών εταιρειών όταν ο νόμος το επιβάλλει ή τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν.

Υπολογισμός φόρου υπεραξίας

Ο Συμβολαιογράφος την ημέρα σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ή το αργότερο την επόμενη ημέρα, καταχωρεί σε ανεξάρτητη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας, οριστικοποιεί την δήλωση φόρου υπεραξίας και εκτυπώνει το σημείωμα της ταυτότητας οφειλής για την πληρωμή του φόρου υπεραξίας.
(Γίνεται μνεία ότι ο φόρος υπεραξίας έχει ανασταλεί μέχρι τις 31.12.2016).

Οριστικοποίηση ΕΝΦΙΑ

Ο Συμβολαιογράφος έχει υποχρέωση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής να οριστικοποιήσει το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ που του προσκομίζουν οι συμβαλλόμενοι και προσαρτάται στο συμβόλαιο του.
Επίσης ελέγχει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής την εγκυρότητα του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που του προσκομίζουν οι συμβαλλόμενοι.

Ηλεκτρονική διαβίβαση συμβολαιογραφικών πράξεων

Τέλος έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία όσον αφορά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης των συμβολαιογραφικών πράξεων στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ.
Με το νόμο 4164/2013 θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων (συμβολαιογραφικών εγγράφων, δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.).

Η φάση πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνει:

  • τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική διαβίβαση από το συμβολαιογράφο, ως συντάκτη κατά την κείμενη νομοθεσία των εγγραπτέων πράξεων που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα, εντύπου με τον τίτλο «ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά: Στοιχεία συμβολαίου, στοιχεία προσώπων που συναλλάσσονται, στοιχεία αξίας συναλλαγής και αντικειμενικής αξίας, στοιχεία θέσης του ακινήτου, αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και στοιχεία μεταγραφής ή καταχώρισης στα οικεία βιβλία κατά περίπτωση. Η ηλεκτρονική διαβίβαση του εντύπου με τον τίτλο «φύλλο συναλλαγής» θα γίνεται μετά την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή τη καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, κατά περίπτωση.
  • την διαβίβαση από τον συμβολαιογράφο σε ηλεκτρονική μορφή του ψηφιακού υπογραμμένου αντιγράφου της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης.