Συμβόλαια

symbolaiaΗ εταιρεία Συμβολαιογράφων ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με ιδιαίτερη ενασχόληση στις μεταβιβάσεις ακινήτων είτε λόγω επαχθούς αιτίας (αγορές – πωλήσεις) είτε λόγω χαριστικής αιτίας (γονικές παροχές – δωρεές), στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια, στις αποδοχές κληρονομίας, στις συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών και κάθετων ιδιοκτησιών επί ακινήτων (Ν.3741/1929 και Ν.Δ. 1024/1971), στις συστάσεις καταστατικών εταιρειών (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ), στις τροποποιήσεις των καταστατικών αυτών, σε παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, στις συμβάσεις συγχώνευσης εταιρειών και μετατροπής εταιρειών, στη σύνταξη διαθηκών (δημόσιας διαθήκης, κατάθεση ιδιόγραφης διαθήκης), σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων με επίσπευση είτε ιδιωτών είτε και γενικά σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις (πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, σύμφωνο συμβίωσης, παράσταση σε κλήρωση).