Ενημέρωση

Ν 4322/2015 Αρθρο14 παραγραφος 12 ¨παραταση προθεσμιας περι υπαρξεως η μη διαθηκης

ο Νόμος 4322/2015 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015, στο άρθρο 14 παρ. 12 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για τη βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών περί υπάρξεως ή μη διαθήκης για 2 ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την … Συνέχεια ανάγνωσης Ν 4322/2015 Αρθρο14 παραγραφος 12 ¨παραταση προθεσμιας περι υπαρξεως η μη διαθηκης

Ν.4111/2013 ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 2 (ΦΕΚ Α18/25.1.2013)Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή όχι συνταχθείσας διαθήκης από 1.1.2015

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν.4111/2013 είχε παραταθεί μέχρι τις 31.12.2014 η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3082/1954 και κατά συνέπεια μέχρι τις 31.12.2014 δεν ήταν υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης. Από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δηλαδή από 1.1.2015 είναι υποχρεωτικό … Συνέχεια ανάγνωσης Ν.4111/2013 ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 2 (ΦΕΚ Α18/25.1.2013)Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού για την ύπαρξη ή όχι συνταχθείσας διαθήκης από 1.1.2015

Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74Α/26.3.2014)

Με το άρθρο 2 του Ν.4250/2014 από 1.1.2015 καταργείται μεταξύ άλλων νομικών προσώπων και για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες η υποχρέωση δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ , ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό … Συνέχεια ανάγνωσης Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74Α/26.3.2014)

Ν.4262/10.5.2014 , άρθρο 44 παράγραφος 3 (Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις) (ΦΕΚ 114Α/10.5.2014)

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4262/10.5.2014 καταργείται η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 . Επομένως ο συμβολαιογράφος δεν έχει πλέον υποχρέωση να προσαρτά στο συμβόλαιο μεταβίβασης τη βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται … Συνέχεια ανάγνωσης Ν.4262/10.5.2014 , άρθρο 44 παράγραφος 3 (Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις) (ΦΕΚ 114Α/10.5.2014)

Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ΠΟΛ 1003/2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014

Σύμφωνα με το Ν.4308/2014 (άρθρο 12 παράγραφος 5) σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1003/2014 ορίζεται ότι: κάθε έγγραφο που περιέχει τα οριζόμενα στοιχεία (πληροφορίες) του παραστατικού λιανικής πώλησης εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για … Συνέχεια ανάγνωσης Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ΠΟΛ 1003/2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014

Ν.4314/2014 Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 – Τροποποίηση Ν. 3419/2001 (ΦΕΚ Α 265/23.12.2014)

Με το άρθρο 104 του Ν.4314/2014 προστίθεται η παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του Ν. 4072/2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση , δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της ΙΚΕ , καθώς και με τη μετατροπή εταιρείας άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ.

Ν.4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α270/24.12.2014)

Με το άρθρο 90 του Ν.4316/2014 προστίθεται η παράγραφος 33 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 η οποία έχει ως εξής: «Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31.12.2016». Επομένως ο φόρος υπεραξίας ακινήτων αναστέλλεται μέχρι της 31.12.2016. 

Αριθμός 55776 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Ηλεκτρονικής Υποβολής στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ όλων των εγγραπτέων στα Υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.2308/1995 (Α/114)» (ΦΕΚ Β3584/31.12.2014)

Σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική διαβίβαση με ευθύνη του συντάκτη τους όλων των εγγραπτέων στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία πράξεων, μετά, την μεταγραφή ή εγγραφή τους, κατά περίπτωση σε αυτά,  στην Κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία (Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματογράφιση Ανώνυμη Εταιρεία). Η ισχύς της απόφασης αυτής για τις εγγραπτέες … Συνέχεια ανάγνωσης Αριθμός 55776 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Ηλεκτρονικής Υποβολής στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ όλων των εγγραπτέων στα Υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.2308/1995 (Α/114)» (ΦΕΚ Β3584/31.12.2014)